Lifeline and the Emergency Broadband Benefit (Vietnamese)

Trợ Cấp Lifeline và Mạng Điện Toán Khẩn

Giảm tiền điện thoại và mạng điện toán cho gia đình lợi tức thấp

Dịch vụ mạng điện toán (tốc độ cao) cần thiết để làm các công việc hàng ngày, bao gồm học hành và làm bài tập, liên lạc, tìm việc, giao dịch ngân hàng và sử dụng dịch vụ y tế tại nhà. Hướng dẫn này giới thiệu đến quý vị hai chương trình giảm giá tiền mạng điện toán tốc độ cao và trữ liệu cho thiết bị di động của chính phủ dành cho các gia đình có lợi tức từ thấp đến trung bình đủ tiêu chuẩn.

Broadband (high-speed) internet service is essential for conducting the necessary tasks of daily life, including learning and doing homework, telecommuting, looking for a job, banking, and accessing remote health services. This guide introduces the two federal programs that offer discounts on home broadband and wireless data service for qualifying low- and moderate-income households.

Lifeline and the Emergency Broadband Benefit (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Lifeline and the Emergency Broadband Benefit (Vietnamese)
File Name: EBB_2021_VN.pdf
File Size: 2.1MB

Languages Available

Table of Contents

Trong đời sống viễn thông hàng ngày, chúng ta sẽ khó hoàn thành các công việc nếu không được “kết nối.” Gọi cho bác sĩ, nghe tin tức từ sở làm, dự buổi họp trên “Zoom,” hay học ở nhà trong đại dịch – tất cả các sinh hoạt này, và nhiều thứ khác, lệ thuộc vào các dịch vụ điện thoại và mạng điện toán tốt.

Trong nỗ lực bảo đảm các gia đình lợi tức thấp có thể sử dụng những dịch vụ cần thiết này, Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang FCC (Federal Communications Commision) cung cấp hai chương trình giảm giá dịch vụ điện thoại và mạng điện toán cho các người tiêu thụ đủ tiêu chuẩn.

Lifeline giảm giá dịch vụ điện thoại và mạng điện toán

Chương trình Lifeline của chính phủ liên bang hỗ trợ giảm giá dịch vụ mạng điện toán hay dịch vụ gộp chung điện thoại/mạng điện toán cho các gia đình có lợi tức thấp ở mỗi tiểu bang, số tiền giảm lên đến $9.25 mỗi tháng (lên đến $34.25 cho các cư dân sống trong lãnh thổ Bộ Lạc). Chương trình cũng hỗ trợ giảm giá lên đến $5.25 cho các gia đình chỉ chọn hưởng dịch vụ điện thoại, nhưng chỉ đến hết ngày 1 tháng 12, 2021, là ngày chương trình Lifeline chỉ hỗ trợ dịch vụ điện thoại sẽ chấm dứt (ngoại trừ trong các khu vực giới hạn chỉ có một hãng cấp dịch vụ nằm trong chương trình Lifeline). Chương trình sẽ trả tiền trực tiếp đến hãng cung cấp dịch vụ viễn thông, kết quả là tiền trong hóa đơn của quý vị giảm.

Mỗi gia đình chỉ nhận được một chương trình Lifeline giảm giá (không phải mỗi người). Quý vị có thể dùng Lifeline cho dịch vụ điện thoại (để bàn hay điện thoại không dây cho mỗi nhà hay dịch vụ mạng điện toán (bao gồm điện thoại với mạng điện toán gộp chung) trong nhà hoặc qua điện thoại di động.

Tiêu Chuẩn

Tiêu chuẩn để được vào chương trình Lifeline:

  • Gia đình của quý vị có lợi tức ở mức hay dưới 135% quy định diện nghèo của chính phủ liên bang (Federal Poverty Guidelines), hay
  • Quý vị hay thân nhân sống chung trong nhà với quý vị (như vợ/chồng, hay con cái hoặc người phụ thuộc) nhận trợ cấp chính phủ qua các chương trình Trợ Cấp Thực Phẩm Dinh Dưỡng SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), bảo hiểm sức khỏe Medicaid, Trợ Cấp Nhà Ở Tập Thể, Trợ Cấp Khuyết Tật SSI, Hưu Bổng Cựu Quân Nhân và Người Sống Sót, hay các Chương Trình Bộ Lạc cụ thể.

Khi làm đơn, quý vị cần chứng minh mình đủ tiêu chuẩn bằng các cùi lương ngân phiếu, giấy khai thuế, hay một thẻ, lá thơ hoặc các giấy tờ cho thấy quý vị đang nhận một trong các chương trình trợ cấp chính phủ được thừa nhận.

Để đủ tiêu chuẩn vào Chương Trình Lifeline dành cho Bộ Lạc, mà dịch vụ giảm thêm giá lên đến $25 mỗi tháng (tổng cộng lên đến $34.25), quý vị phải sống trong các Lãnh Thổ Bộ Lạc được chính phủ liên bang công nhận và có hưởng một trong các chương trình trợ cấp ở phần trên (#2) hay một vài chương trình khác phục vụ cho thổ dân Hoa Kỳ.

Nếu muốn biết thêm làm thế nào để đủ tiêu chuẩn, hãy viếng trang Do I Qualify?.

Cách xin vào

Quý vị có thể điền đơn xin vào Chương Trình Lifeline của chính phủ liên bang bằng cách:

  • Lên mạng điện toán: Dùng hệ thống Kiểm Chứng Đơn Toàn Quốc của Lifeline và tạo một tài khoản cũng như kiểm xem quý vị có đủ tiêu chuẩn tại trang (Lifeline National Verifier).
  • Qua thơ gởi: In đơn ra và điền đầy đủ (Tiếng Anh / Tiếng Tây Ban Nha) và gởi đơn đã điền đầy đủ cùng với các giấy tờ chứng minh quý vị đủ tiêu chuẩn đến địa chỉ: Lifeline Support Center, P.O. Boz 7081, London, KY 40742.

Nếu có câu hỏi về đơn của quý vị, hoặc muốn đơn được gởi đến cho quý vị, liên lạc với Lifeline ở số 800-234-9473 hay email .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Quý vị có thể tìm một hãng cung cấp dịch vụ có tham gia vào Chương Trình Lifeline bằng cách dùng công cụ dò tìm của mạng điện toán: online search tool.

Để biết thêm chi tiết hay được giúp đỡ

Chương trình Lifeline được điều hành bởi Công Ty Dịch Vụ Hành Chánh USAC (Universal Service Administrative). Trang mạng của USAC (LifelineSupport.org) cung cấp thêm các tin tức về chương trình, bao gồm các trách nhiệm của quý vị (thí dụ, cần tái chứng nhận diện đủ tiêu chuẩn của quý vị mỗi năm và thông báo cho hãng cấp dịch vụ biết nếu quý vị dọn đi hay không còn đủ tiêu chuẩn nhận chương trình Lifeline) cũng như các quyền hạn của quý vị (thí dụ, đổi dịch vụ và chọn dịch vụ nào đạt được các điều kiện của Nha Thanh Tra Mậu Dịch FCC đưa ra.)

Hãng cấp dịch vụ cho quý vị có thể giúp nhiều thứ, như thay đổi loại dịch vụ hay các thắc mắc về hóa đơn. Nếu chưa có chương trình Lifeline hay hãng cấp dịch vụ không thể giúp được gì, quý vị liên lạc với Trung Tâm Hỗ Trợ của Lifeline (800-234-9473 hay .(JavaScript must be enabled to view this email address)), giờ mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Giờ Miền Đông. Trang Giúp Đỡ của USAC cung cấp nhiều tin tức hơn (USAC Help)

Những điều quý vị cần nên biết thêm

Nếu được vào chương trình Lifeline miễn phí, cứ cách 30 ngày, quý vị phải dùng dịch vụ này tối thiểu một lần, nếu không quý vị sẽ bị loại ra khỏi chương trình.

Cơ Quan Link Up trợ giúp số tiền lên đến $100 cho các cư dân trong lãnh thổ Bộ Lạc được chính phủ liên bang công nhận để trang trải chi phí lắp đặt dịch vụ điện thoại trong nhà. Để biết thêm chi tiết, viếng Enhanced Tribal Benefit.

Các cư dân California, Texas và Oregon muốn hưởng chương trình Lifeline của chính phủ liên bang, họ cần qua thủ tục làm đơn trong tiểu bang họ ở. Để biết thêm chi tiết cụ thể cách xin vào chương trình Lifeline trong bất kỳ các tiểu bang nào, quý vị dò tìm tiểu bang của quý vị trong danh mục của trang mạng National Verifier và bấm vào phần “Get Started.” (Ít ra ở California, dịch vụ giảm giá hàng tháng cao hơn $9.25 được cung ứng dưới chương trình của chính phủ liên bang, và quý vị có thể đủ tiêu chuẩn qua cách gia nhập thêm các chương trình trợ cấp khác. Để biết thêm chi tiết, xin đọc bài “Kết nối với Lifeline California và Tiết Kiệm!” của Cơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ (Consumer Action).

Tuy chương trình giảm giá Lifeline có thể dùng cho dịch vụ mạng điện toán được Lifeline chấp nhận, nhưng cũng có các mạng điện toán giảm giá khác để quý vị chọn (được trình bày dưới đây); chọn một trong các mạng điện toán này và dùng chương trình Lifeline giảm giá cho dịch vụ điện thoại/dữ liệu di động có thể là lựa chọn tốt hơn cho nhiều gia đình.

Dịch vụ mạng điện toán chi phí thấp và giảm giá

Ngoài chương trình Lifeline hiện nay, có hai cách để người tiêu thụ đủ tiêu chuẩn tiết kiệm tiền cho dịch vụ mạng điện toán tốc độ cao: loại mạng điện toán giảm giá của hãng cấp dịch vụ, và loại nhận phúc lợi tạm thời lên đến $50 mỗi tháng ($75 cho các cư dân trong Lãnh Thổ Bộ Lạc được công nhận) của chính phủ liên bang.

Loại mạng điện toán chi phí thấp

Nếu người tiêu thụ chỉ muốn dùng chương trình Lifeline giảm giá để giảm chi phí tiền điện thoại hàng tháng, thay vì dùng nó cho dịch vụ mạng điện toán, tốt hơn nên chọn một trong vài dịch vụ cung cấp mạng điện toán giá rẻ. Các dịch vụ này bao gồm Access của hãng AT&T và Internet Essential của hãng Comcast cũng như dịch vụ của các hãng viễn thông có hợp tác với các cơ quan vô vụ lợi như EveryoneON và PCs for People. Để biết thêm chi tiết về các dịch vụ này, quý vị nên đọc bài “Hiện Đại Hóa: mạng điện toán cho gia đình có lợi tức thấp” của cơ quan Tác Động Giới Tiêu Thụ (Consumer Action).

Mạng điện toán của mỗi hãng cấp dịch vụ này có các điều kiện về tiêu chuẩn khác nhau đôi chút cho người có lợi tức thấp, các loại chức năng (như tốc độ dữ liệu) và giá cả, tuy nhiên, tất cả đều cung cấp cho gia đình có lợi tức không quá mức giới hạn quy định hay có nhận bất kỳ một số chương trình trợ cấp nào, tất cả các hãng đều cung cấp dịch vụ kết nối vào mạng điện toán tốc độ cao, và các chi phí khoảng từ $5 đến $15 cho mỗi tháng. Để biết thêm chi tiết, bao gồm tốn phí, chức năng/tốc độ, thiết bị cần có, quy định về tiêu chuẩn và các hướng dẫn điền đơn, quý vị vào: Low-income Broadband Plans.

Trợ Cấp Mạng Điện Toán Khẩn Cấp EBB

Hầu hết những người nhận chương trình Lifeline và các gia đình có lợi tức thấp khác đủ tiêu chuẩn hưởng dịch vụ mạng điện toán giảm giá tạm thời lên đến $50 mỗi tháng (lên đến $75 cho các cư dân trong Lãnh Thổ Bộ Lạc). Các gia đình đủ tiêu chuẩn cũng có thể được giảm giá một lần một lên đến $100 để mua máy vi tính xách tay, để bàn hay máy tính bảng từ các công ty hợp tác với chương trình Lifeline, nếu người mua trả hơn $10 nhưng dưới $50 cho giá tiền của máy. Mỗi gia đình quy định chỉ được hưởng một dịch vụ giảm giá hàng tháng và một thiết bị giảm giá. EBB sẽ trả tiền hàng tháng thẳng cho hãng cấp dịch vụ, kết quả là tiền hóa đơn của quý vị giảm. Khách hàng đủ tiêu chuẩn có thể dùng phúc lợi được giảm giá với các hãng cấp dịch vụ khác có hợp tác với Lifeline bất cứ lúc nào, nếu họ muốn đổi hãng.

Ghi chú: Quý vị có thể nhận được cả hai trợ cấp của Lifeline Trợ Cấp Mạng Điện Toán Khẩn Cấp EBB cùng một lúc – thí dụ, điện thoại di động là với chương trình giảm giá Lifeline và mạng điện toán trong nhà là với chương trình Trợ Cấp Mạng Điện Toán Khẩn Cấp EBB.

Tiêu Chuẩn

Để đủ tiêu chuẩn được nhận vào chương trình:

  1. Lợi tức của cả gia đình quý vị phải trong mức quy định của chính phủ liên bang là tại hay dưới 135% diện nghèo (Federal Poverty Guidelines), hay
  2. Quý vị hay người thân sống chung trong nhà với quý vị (như vợ/chồng, hay con cái hoặc người phụ thuộc) phải có nhận các phúc lợi qua chương trình Trợ Cấp Thực Phẩm Dinh Dưỡng SNAP, bảo hiểm Medicaid, Trợ Giúp Nhà Ở Tập Thể, Trợ Cấp SSI, Hưu Bổng Cựu Quân Nhân và Người Sống Sót, hay các Chương Trình Bộ Lạc được công nhận, hoặc
  3. Quý vị bị mất thật nhiều lợi tức kể từ tháng hai ngày 29, 2020 vì bị mất việc hay phải tạm nghỉ việc và lợi tức tổng cộng cho cả nhà trong năm 2020 ở mức hay dưới $99,000 cho khai độc thân và $198,000 cho khai chung, hay
  4. Quý vị nhận tài trợ học phí Pell Grant của chính phủ liên bang cho năm hiện giờ, hoặc
  5. Quý vị được hưởng chương trình ăn trưa miễn phí hay giảm giá hoặc ăn sáng trong trường học, bao gồm trong Điều Khoản Tiêu Chuẩn Cộng Đồng của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, trong các học kỳ 2019-2020 hay 2020-2021, hay
  6. Gia đình của quý vị đủ tiêu chuẩn được nhận vào chương trình giảm giá cho người có lợi tức thấp hay chương trình COVID-19 của các hãng cấp dịch vụ viễn thông có hợp tác với chương trình Lifeline, và thủ tục duyệt xét tiêu chuẩn của hãng này đã được Nha Thanh Tra Mậu Dịch FCC chuẩn thuận.

Để biết thêm chi tiết, viếng: Do I Qualify?.

Nếu đang nhận trương trình Lifeline, quý vị đương nhiên đủ tiêu chuẩn hưởng chương trình Trợ Cấp Mạng Điện Toán Khẩn Cấp EBB, và có thể nhận được cả hai trợ cấp này cùng một lúc, nhưng quý vị cần liên lạc với công ty cấp dịch vụ có hợp tác với Lifeline để xin vào chương trình Trợ Cấp Mạng Điện Toán Khẩn Cấp EBB. Quý vị có thể xin vào chương trình trợ cấp Lifeline và Mạng Điện Toán Khẩn Cấp EBB trong cùng một dịch vụ hay khác biệt.

Cách xin vào chương trình

Vào trang mạng của Lifeline National Verifier để tìm hiểu nếu quý vị đủ tiêu chuẩn và để điền đơn.

Một khi đơn được chấp thuận, quý vị cho hãng hiện đang cung cấp dịch vụ mạng điện toán cho quý vị biết quý vị muốn được giảm giá. Hay, nếu chưa có hãng nào, hoặc nếu hãng không có hợp tác với chương trình Lifeline, quý vị tìm một hãng khác trong niên giám của Nha Thanh Tra Mậu Dịch FCC để biết hãng nào có hợp tác trong tiểu bang của quý vị (providers by state).

Chương Trình Trợ Cấp Mạng Điện Toán Khẩn Cấp EBB không tự động thâu nhận vào; cho dù quý vị đã được trợ cấp Lifeline, quý vị phải tự nguyện ghi tên với hãng quý vị đang dùng hay ghi tên với hãng khác có hợp tác với Lifeline.

Để được giúp đỡ thêm

Để biết thêm về chương trình Trợ Cấp Mạng Điện Toán Khẩn Cấp EBB hay để xin vào, hãy vào trang mạng của GetEmergencyBroadband.org hay gọi số 833-511-0311. Quý vị cũng có thể viếng trang CÁC CÂU HỎI PHỔ THÔNG của chương trình (FAQ); khi nhấn vào mỗi nút sẽ hiện lên một danh sách các câu hỏi và câu trả lời trong phần chương trình EBB.

Quý vị cần biết thêm

Không phải tất cả các loại mạng điện toán có chương trình giảm giá cho người đủ tiêu chuẩn.

Tuy chương trình Trợ Cấp EBB của quý vị không được dùng để trả cho dịch vụ truyền hình dây cáp, quý vị có thể yêu cầu có dịch vụ này trong dịch vụ trọn gói.

Chương trình sẽ chấm dứt khi hết tài chánh, hay sáu tháng sau khi chính phủ tuyên bố nạn khủng hoảng COVID-19 đã chấm dứt, tùy theo cái nào đến trước. Điều quan trọng cần nên nhớ rằng chương trình giảm giá này chỉ là tạm thời (trừ khi Quốc Hội thông qua đạo luật biến nó trở thành lâu dài), và quý vị sẽ có trách nhiệm cho tất cả chi phí dịch vụ đường truyền mạng điện toán, một khi chương trình kết thúc. Hãng cấp dịch vụ phải có sự đồng ý của quý vị nếu quý vị chịu trả chi phí giá bình thường. Nếu không đồng ý với việc tăng giá, quý vị có thể chọn chuyển sang một loại dịch vụ giá rẻ hơn trong cùng một hãng, hay chấm dứt dịch vụ với hãng đó và tìm hãng khác có dịch vụ rẻ hơn. Khi chọn dịch vụ, nên suy tính đến giá bình thường mà quý vị vẫn sẽ có thể trả được khi còn đang được giảm $50, điều này giúp quý vị sáng suốt hơn để chọn (hay giữ) một dịch vụ giảm giá mà quý vị biết mình vẫn có thể cáng đáng được khi phải trả nguyên giá.

Chiếu theo luật, chỉ có các loại dịch vụ đã cung cấp bắt đầu từ ngày 1 tháng mười hai, 2020 hội đủ tiêu chuẩn cho chương trình EBB, và hãng cung cấp dịch vụ nào có hợp tác với chương trình Lifelline sẽ chọn các loại dịch vụ đủ tiêu chuẩn và có sẵn cho EBB. Quý vị nên hỏi hãng cho rõ về các lựa chọn của quý vị. Nên chọn loại dịch vụ quý vị vẫn có thể trả được một khi phải trả nguyên giá, hay nghĩ đến chuyển sang một hãng có cho sự uyển chuyển hơn.

Published / Reviewed Date

Published: August 30, 2021

Download File

Lifeline and the Emergency Broadband Benefit (Vietnamese)
File Name: EBB_2021_VN.pdf
File Size: 2.1MB

Sponsors

Notes

Hướng dẫn này được biên soạn bởi Cơ Quan Consumer Action, với sự tài trợ của AT&T.

Filed Under

Internet   ♦   Telecom   ♦   Wireless   ♦  

Copyright

© 2021 –2022 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T