Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Vietnamese)

Lifeline và Chương Trình Kết Nối Giá Rẻ ACP

Giảm Giá Điện thoại và mạng điện toán cho gia đình lợi tức thấp

Dịch vụ mạng điện toán (tốc độ cao) cần thiết để làm các công việc hàng ngày, bao gồm học hành và làm bài tập, liên lạc, tìm việc, giao dịch ngân hàng và sử dụng dịch vụ y tế tại nhà. Hướng dẫn này giới thiệu đến quý vị hai chương trình giảm giá tiền mạng điện toán tốc độ cao và trữ liệu cho thiết bị di động của chính phủ dành cho các gia đình có lợi tức từ thấp đến trung bình đủ tiêu chuẩn.

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH: Vì Quốc Hội Hoa Kỳ không tài trợ thêm, vì thế chương trình Affordable Connectivity ngưng thâu nhận đơn ACP mới. Những người tiêu thụ phải được thông qua và được nhận vào chương trình qua mạng điện toán hạn chót là ngày 7 tháng hai lúc 11:59 khuya giờ Miền Đông (ET) để nhận được trợ cấp của ACP. Người tiêu thụ nào đã được nhận vào ACP sẽ tiếp tục nhận trợ cấp cho đến tháng tư 2024. (đây là ước tính và thời hạn có thể thay đổi.) Nếu Quốc Hội quyết định tài trợ thêm cho ACP, Cơ quan FCC sẽ cho biết và chỉ dẫn thêm cách chương trình sẽ xúc tiến ra sao, và Cơ Quan Consumer Action sẽ cập nhật tin nhắn ngày. Quý vị xem thêm chi tiết tại đây.

Broadband (high-speed) internet service is essential for conducting the necessary tasks of daily life, including learning and doing homework, telecommuting, looking for a job, banking, and accessing remote health services. This guide introduces the two federal programs that offer discounts on home broadband and wireless data service for qualifying low- and moderate-income households.

PROGRAM UPDATE: Due to a lack of additional funding from Congress, the Affordable Connectivity Program has placed a freeze on new ACP applications and enrollment. Consumers must be approved and enrolled with an internet service provider by 11:59 p.m. ET on Feb. 7 to receive the ACP benefit. Consumers who are enrolled in the ACP will continue to receive their benefit through April 2024. (This is an estimate, and could change.) If Congress decides to provide more funding for the ACP, the FCC will provide further guidance and instructions on how the program will proceed, and Consumer Action will update this message. Learn more here.

Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Vietnamese)
File Name: ACP_Lifeline_2022_VN_v1.1.pdf
File Size: 3.56MB

Languages Available

Table of Contents

Trong đời sống viễn thông hàng ngày, thật khó để hoàn tất các công việc cần thiết nếu không “được kết nối.” Gọi bác sĩ, chờ tin từ chủ hãng, họp trong “Zoom,” hay học ở nhà trong thời gian đại dịch – tất cả các sinh hoạt này và muôn ngàn thứ khác lệ thuộc vào dịch vụ điện thoại và mạng điện toán.

Trong nỗ lực bảo đảm các gia đình có lợi tức từ thấp đến trung bình có các dịch vụ cần thiết này bất kể vấn đề lệ phí, Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang (Federal Communications Commission-FCC) có hai chương trình giúp giảm giá dịch vụ điện thoại và mạng điện toán cho người tiêu thụ đủ tiêu chuẩn.

Lifeline giúp giảm giá điện thoại và mạng điện toán

Chương trình Lifeline của chính phủ liên bang giúp những gia đình có lợi tức thấp đủ tiêu chuẩn nhận Lifeline trong mỗi tiểu bang. Lifeline hỗ trợ giá lên đến $9.25 mỗi tháng (lên đến $34.25 cho các cư dân trong lãnh thổ Bộ Lạc) mỗi tháng cho các dịch vụ mạng điện toán thông rộng (broadband) hay dịch vụ gộp chung điện thoại/mạng điện toán nếu dịch vụ đủ tiêu chuẩn của Lifeline cho tất cả các gia đình có lơị tức thấp trong mọi tiểu bang. Chương trình cũng trợ giá lên đến $5.25 cho dịch vụ chỉ dùng điện thoại đối với những gia đình chỉ muốn chọn trợ giá này. (Dùng trợ giá của Lifeline chỉ cho dịch vụ điện thoại đáng lẽ đã kết thúc vào ngày 1 tháng 12, 2021, nhưng ngày hết hạn đã được hoãn lại trong một năm.) Chính phủ trả tiền trợ giá trực tiếp cho các hãng cung cấp các dịch vụ có nhận chương trình Lifeline, kết quả tiền hóa đơn của quý vị sẽ thấp hơn.

Mỗi gia đình chỉ được chọn một chương trình giảm giá của Lifeline (không phải mỗi người). Quý vị có thể dùng Lifeline một là cho dịch vụ điện thoại (đường dây điện thoại trong nhà hay một điện thoại không dây) hay dịch vụ mạng điện toán (bao gồm gói gộp chung điện thoại và mạng điện toán) ở nhà hay trong điện thoại di động của quý vị.

Tiêu Chuẩn

Để đủ tiêu chuận được nhận Lifeline:

  • Gia đình của quý vị có lợi tức ở mức hay dưới 135% ấn định diện nghèo của chính phủ liên bang (Federal Poverty Guidelines) hay
  • Quý vị hay thành viên trong gia đình của quý vị (như vợ/chồng, hay con cái hoặc người phụ thuộc) nhận trợ cấp từ Chương Trình Phiếu Thực Phẩm SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), bảo hiểm y tế Medicaid, Trợ Cấp Ở Nhà Tập Thể của Liên Bang, Trợ Cấp Khuyết Tật SSI, Trợ Cấp Hưu Trí Cựu Quân Nhân và Người Sống Sót hay các chương trình ấn định cho Bộ Lạc (https://www.lifelinesupport.org/do-i-qualify/#programs).

Khi nộp đơn xin, quý vị cần chứng minh quý vị đủ tiêu chuẩn, chẳng hạn như nộp các cùi ngân phiếu lương, giấy khai thuế, hay một thẻ, thơ hoặc văn bản chứng tỏ quý vị có nhận một trong các chương trình trợ cấp được thừa nhận.

Để đủ tiêu chuẩn nhận Lifeline cho Bộ Lạc mà người hưởng sẽ được trợ giá dịch vụ viễn thông lên đến $25 mỗi tháng (tổng cộng lên đến $34.25), quý vị phải sống trong các lãnh thổ Bộ Lạc được chính phủ liên bang thừa nhận và có lợi tức ở mức hay dưới 135% mức ấn định diện nghèo của chính phủ Liên Bang hay có nhận một trong các chương trình trợ cấp của chính phủ được liệt kê phần trên (#2) hoặc nhận Trợ Cấp của Văn Phòng Sự Vụ Thổ Dân Da Đỏ, Chương Trình Head Start (chỉ cho các gia đình có mức lợi tức đủ tiêu chuẩn),Trợ Cấp Tạm Thời của Bộ Lạc cho Gia Đình Có Nhu Cầu (Tribal TANF), hay Chương Trình Cấp Phát Thực Phẩm trong các vùng Dành Riêng Cho Thổ Dân Da Đỏ.

Để biết thêm chi tiết về tiêu chuẩn, quý vị viếng trang Do I Qualify? .

Cách Nộp Đơn

Quý vị có thể nộp đơn xin vào chương trình Lifeline của chính phủ liên bang:

  • Trên mạng điện toán: Dùng hệ thống xác định đơn xin Lifeline National Verifier để tạo một tài khoản và để biết nếu quý vị đủ tiêu chuẩn.
  • Qua thơ gởi: In đơn ra và điền đầy đủ (Anh Ngữ / Tây Ban Nha) và gởi đơn cùng với các giấy tờ chứng minh quý vị đủ tiêu chuẩn đến: USAC, Lifeline Support Center, P.O. Box 7081, Lon‐ don, KY 40742.

Nếu có mọi câu hỏi về đơn của quý vị, hay muốn đơn được gởi đến cho quý vị điền, liên lạc Lifeline ở số 800-234-9473 hay gởi email đến .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Nếu đủ tiêu chuẩn, quý vị sẽ có 90 ngày để chọn hãng điện thoại hay dịch vụ mạng điện toán và ghi danh vào dịch vụ. Quý vị tìm hãng cung cấp dịch vụ có nhận chương trình Lifeline bằng cách dùng công cụ dò tìm: Companies Near Me.

Cư dân ở California, Oregon và Texas cần hỏi hãng cung cấp dịch vụ điện thoại hay mạng điện toán của họ hoặc viếng trang mạng của Lifeline trong tiểu bang họ ở để biết cách nộp đơn. Vui lòng xem “Quý vị cần biết thêm điều gì” dưới đây để biết thêm chi tiết.

Muốn Tìm hiểu thêm hay cần giúp đỡ

Chương trình Lifeline của chính phủ liên bang được điều hành bởi Công Ty Universal Service Administrative Company (USAC). Trang mạng của USAC (LifelineSupport.org) cung cấp thêm chi tiết về chương trình, bao gồm trách nhiệm của quý vị (thí dụ, tái xác định vẫn đủ tiêu chuẩn mỗi năm và thông báo cho hãng cung cấp dịch vụ biết nếu quý vị dọn đi hay không còn nhận Lifeline) cũng như các quyền của quý vị (thí dụ, đổi sang hãng khác và nhận được dịch vụ phải đúng theo tiêu chuẩn của Nha Thanh Tra Mậu Dịch FCC đặt ra).

Hãng cung cấp dịch vụ của quý vị có thể giúp nhiều vấn đề như đổi gói cước hay các thắc mắc về hóa đơn. Nếu chưa bắt đầu dùng Lifeline hay hãng dịch vụ của quý vị không thể giúp, quý vị liên lạc với Trung Tâm Hỗ Trợ của Lifeline (800-234-9473 hay .(JavaScript must be enabled to view this email address)), theo giờ làm việc miền Đông từ 9:00 giờ sáng đến 9:00 tối mỗi ngày. Trang Giúp Đỡ của USAC (Get Help) cho thêm tin tức.

Quý vị cần biết thêm điều gì

Nếu có Lifeline miễn phí, cứ cách 30 ngày, quý vị phải dùng tối thiểu một lần để duy trì dịch vụ. Nếu không, quý vị sẽ nhận được thơ thông báo trong 15 ngày, quý vị phải dùng hay dịch vụ sẽ bị cắt. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị vào trang Program Rules.

Chương Trình Link Up trợ giá cho cư dân sống trong các lãnh thổ Bộ Lạc được chính phủ liên bang thừa nhận một số tiền lên đến $100 để gắn dịch vụ điện thoại trong nhà. Đối với giá dịch vụ khởi sự lên đến $200, Link Up cũng sẽ có kế hoạch giúp hoãn trả, không tính tiền lời cho người đặt dịch vụ lên đến một năm. Để biết thêm chi tiết, xem trang Enhanced Tribal Benefit.

Cư dân California, OregonnTexas nộp đơn vào Chương Trình Lifeline của chính phủ liên bang qua thủ tục nộp đơn trong tiểu bang họ ở. Để biết hướng dẫn cụ thể cách nộp đơn xin vào Lifeline trong bất kỳ các tiểu bang này, quý vị chọn trong danh sách liệt kê tiểu bang trong trang mạng của National Verifier và nhấn vào “Get Started”(bắt đầu). Ít ra ở California, tiền dịch vụ được giảm hơn $9.25 hàng tháng nếu hãng dịch vụ nhận Lifeline của chính phủ liên bang, và quý vị đủ tiêu chuẩn thông qua các chương trình trợ cấp khác. Để biết thêm chi tiết, quý vị đọc ấn bản “Kết Nối Đến Chương Trình LifeLine của California và Tiết Kiệm!” của cơ quan Consumer Action.

Tuy chương trình trợ giá của Lifeline được dùng cho dịch vụ mạng điện toán thông rộng có nhận Lifeline, nhưng cũng có các dịch vụ mạng điện toán thông rộng giá rẻ khác (liệt kê dưới đây); chọn một trong các dịch vụ này và dùng LifeLine để được giảm giá dịch vụ điện thoại/dung lượng có thể là lựa chọn tốt hơn cho nhiều gia đình.

Dịch vụ mạng điện toán tốc độ nhanh giá rẻ và được trợ giá

Ngoài việc có Chương trình Lifeline, người tiêu thụ đủ tiêu chuẩn hiện có hai cách khác để tiết kiệm tiền cho mạng điện toán tốc độ cao: các gói cước giảm giá của nhiều công ty cung cấp mạng điện toán thông rộng, và được chính phủ liên bang trợ giá hàng tháng lên đến $30 ($75 cho các cư dân sống trong các lãnh thổ Bộ Lạc được thừa nhận).

Các gói cước mạng điện toán thông rộng giá rẻ

Những người tiêu thụ nào chỉ muốn dùng Lifeline trợ giá của họ để giảm tiền điện thoại hàng tháng thay vì dùng nó cho dịch vụ mạng điện toán thông rộng, một trong số ít chương trình mạng điện toán thông rộng giá rẻ là lựa chọn tốt. Các chương trình này bao gồm Access của hãng AT&T, mạng Essentials của hãng Comcast, Spectrum Internet Assist của Charter, và còn có một số hãng cung cấp dịch vụ khác cũng như các tổ chức vô vụ lợi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình này, quý vị nên đọc ấn bản của cơ quan Consumer Action: Tăng Tốc Độ: Mạng Điện Toán thông rộng cho những gia đình lợi tức thấp

Mỗi gói cước của mạng điện toán cho lợi tức thấp của từng công ty đặt tiêu chuẩn hơi khác nhau, các tính năng của gói cước (như tốc độ của dung lượng) và giá cả, nhưng tất cả đều dành cho những gia đình có lợi tức không quá mức ấn định hay có nhận bất kỳ các chương trình trợ cấp được thừa nhận. Để biết chi tiết về gói cước, bao gồm phí tổn, tính năng/tốc độ, thiết bị cần thiết, hướng dẫn về tiêu chuẩn và cách nộp đơn, quý vị nên đọc ấn bản các gói cước cho mạng điện toán thông rộng cho người có lợi tức thấp do cơ quan Consumer Action phát hành: Low-income Broadband Plans.

Nhiều chương trình này có thêm gói cước đặc biệt cho người tiêu thụ nào đủ tiêu chuẩn được vào Chương Trình Affordable Connectivity Program (Kết Nối Giá Rẻ) (xem dưới đây). Các gói cước này có thể cung cấp tốc độ nhanh và/hay nhiều dung lượng hơn (ngay cả không giới hạn) so với gói cước mạng điện toán thông rộng bình thường của công ty. Dùng LifeLine trợ giá cho một trong các gói cước này, quý vị có thể được dịch vụ mạng điện toán miễn phí (mặc dù phải đóng tiền thuế và lệ phí phụ trội).

Chương Trình Kết Nối Giá Rẻ

Hầu hết người có Lifeline cũng như các gia đình có lợi tức từ thấp đến trung bình đều đủ tiêu chuẩn nhận được dịch vụ mạng điện toán giảm giá lên đến $30 mỗi tháng (lên đến $75 cho cư dân trong lãnh thổ Bộ Lạc) chiếu theo Chương Trình Kết Nối Giá Rẻ, tiếng Anh viết tắt ACP. Chương Trình ACP thay thế cho EBB (Emergency Broadband Benefit); EBB là chương trình trợ giá tạm thời cho người tiêu thụ có và duy trì dịch vụ kết nối viễn thông trong lúc đại dịch. Tuy ACP trợ giá $30, thấp thơn EBB đã trợ giá $50, nhưng ACP kéo dài lâu hơn. ACP cũng giúp cho nhiều gia đình hơn.

Những gia đình đủ tiêu chuẩn cũng có thể được trợ giá chỉ một lần một và số tiền có thể lên đến $100 để mua máy vi tính xách tay, máy vi tính lớn hay máy tính bảng từ các công ty có nhận chương trình trợ giá của chính phủ nếu gia đình đóng hơn $10 nhưng dưới $50 vào giá mua. Mỗi gia đình chỉ được có một dịch vụ giảm giá mỗi tháng và mua một máy giảm giá. Tiền trợ giá sẽ được trả thẳng cho công ty dịch vụ có nhận chương trình, kết quả tiền hóa đơn của quý vị sẽ thấp hơn. Khách hàng đủ tiêu chuẩn trong chương trình trợ giá này có thể liên lạc bất cứ lúc nào với các công ty dịch vụ có trong chương trình trợ giá nếu họ muốn đổi sang công ty khác.

Lưu ý: Quý vị có thể nhận được cả hai chương trình trợ giá LifeLine ACP cùng một lúc, thí dụ, dùng Lifeline để giảm giá điện thoại di động và dùng ACP để giảm giá mạng điện toán.

Tiêu Chuẩn

Để đủ tiêu chuẩn vào chương trình:

  1. Lợi tức của gia đình quý vị phải ở mức hay dưới 200% mức ấn định cho diện nghèo của chính phủ liên bang (Federal Poverty Guidelines), hay
  2. Quý vị hay một thành viên trong gia đình quý vị (như vợ/chồng, hoặc con cái hay người phụ thuộc) có nhận trợ cấp thực phẩm qua Chương Trình SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), Medicaid, Phụ Cấp Nhà Tập Thể của Chính Phủ Liên Bang, Trợ Cấp Khuyết Tật SSI, Phiếu Thực Phẩm WIC cho phụ nữ và Trẻ Em, Trợ Cấp Hưu Trí cho Cựu Quân Nhân và Người Sống Sót, hay các chương trình ấn định cho Bộ Lạc, hoặc
  3. Quý vị nhận Tài Trợ Học Phí Pell Grant của liên bang năm hiện thời, hay
  4. Quý vị được trợ giá ăn trưa hay ăn sáng miễn phí hay giảm giá trong trường, bao gồm trong Điều Khoản Tiêu Chuẩn Cộng Đồng của Bộ Nông Sản Hoa Kỳ USDA trong học kỳ 2019-2020, 2020-2021, hay 2021-2022, hoặc
  5. Gia đình của quý vị đã và đang đủ tiêu chuẩn trong chương trình cho gia đình lợi tức thấp của hãng dịch vụ mạng điện toán

Để biết thêm chi tiết, xem trang Do I Qualify?.

Nếu đang nhận trợ giá của Lifeline, quý vị đương nhiên đủ tiêu chuẩn vào Chương Trình Trợ Giá của ACP. Quý vị nhận được hai chương trình trợ giá cùng một lúc, nhưng quý vị cần liên lạc với hãng cung cấp dịch vụ để ghi tên vào ACP. Quý vị dùng ACP và Lifeline cho cùng một dịch vụ hay cho hai dịch vụ riêng biệt.

Cách Nộp Đơn

Hầu hết các gia đình nhận dịch vụ Mạng Điện Toán Thông Rộng Khẩn Cấp sẽ không cần phải làm gì để tiếp tục nhận trợ giá mới $30 hàng tháng của ACP, sau khi thời hạn chuyển tiếp chấm dứt ngày 1 tháng ba, 2022. Tuy nhiên, nếu quý vị đủ tiêu chuẩn nhận EBB dựa trên lợi tức bị mất đáng kể trong đại dịch, hay đủ tiêu chuẩn nhận chương trình cứu trợ/trợ giúp COVID-19 của hãng cung cấp dịch vụ, quý vị sẽ cần phải tái chứng minh mình đủ tiêu chuẩn nhận chương trình trợ giá của ACP

Những gia đình sống trong các lãnh thổ Bộ Lạc được thừa nhận sẽ tiếp tục nhận trợ giá $75 mỗi tháng và sẽ không cần làm gì để có tên trong Chương Trình ACP.

Nếu chuyển từ EBB sang ACP sẽ khiến quý vị phải tự trả thêm các tốn phí (vì trợ giá giảm từ $50 xuống $30), quý vị nên liên lạc với hãng dịch vụ để chọn giữ gói cước hiện thời của quý vị hay đổi sang gói cước rẻ hơn, nếu có.

Nếu đang có Lifeline, quý vị đương nhiên đủ tiêu chuẩn nhận ACP, nhưng quý vị phải xin vào ACP. Hỏi hãng cung cấp dịch vụ của quý vị về các dịch vụ đủ tiêu chuẩn nhận ACP mà hãng có, hay liên lạc với hãng dịch vụ mạng điện toán khác có nhận ACP (Companies Near Me).

Nếu không có Lifeline, nhưng quý vị nhận dịch vụ giá rẻ (lợi tức thấp) của hãng cung cấp dịch vụ mạng điện toán thông rộng, quý vị có thể không cần nộp đơn lại để xin vào chương trình trợ giá của ACP. Nên liên lạc với hãng dịch vụ của quý vị để biết thêm chi tiết.

Còn không, có ba cách để quý vị nộp đơn xin ACP: qua mạng điện toán (online), qua gởi thơ, hay qua hãng cung cấp dịch vụ mạng điện toán có nhận ACP. Để biết thêm chi tiết, quý vị vào trang mạng của ACP phần “Cách Nộp Đơn”.

Một khi đã được chấp thuận, quý vị nói với hãng cung cấp dịch vụ mạng điện toán của quý vị rằng quý vị muốn được giảm giá. Hay nếu chưa có hãng dịch vụ, hoặc nếu hãng của quý vị không nhận ACP, tìm môt hãng khác bằng cách dùng dụng cụ dò tìm trên mạng điện toán (Companies Near Me).

Muốn biết thêm chi tiết hay cần giúp đỡ

Để biết thêm chi tiết về Chương Trình Kết Nối Giá Rẻ ACP, quý vị viếng trang mạng của chương trình (ACPBenefit.org) hay trang FAQ (Các Câu Hỏi Phổ Thông), hoặc gọi số 877-384-2575.

Published / Reviewed Date

Reviewed: April 29, 2022

Download File

Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Vietnamese)
File Name: ACP_Lifeline_2022_VN_v1.1.pdf
File Size: 3.56MB

Sponsors

Notes

Hướng dẫn này được biên soạn bởi Cơ Quan Consumer Action, với sự tài trợ của AT&T.

Filed Under

Internet   ♦   Telecom   ♦   Wireless   ♦  

Copyright

© 2021 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T